คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (157 total)

  • Type is exactly "คู่มือ"

คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต.pdf
คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต

Position: 74 (2612 views)

คู่มือจัดกิจกรรมฯ เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิ_compressed.pdf
คู่มือเล่มนี้นำเสนอแนวทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู/พี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมให้กับครอบครัวเด็กวัย 3-5 ปี ในชุมชน เพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์…

Position: 177 (1513 views)

คู่มือการดำเนินงานฉบับปรุงปรุงใหม่2560.pdf
คู่มือการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี…

Position: 116 (1878 views)

20200226478793751.pdf
คู่มือการปฐมพยาบาลทางใจ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเล่มนี้ได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต (Mental Health First Aid) และการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid) โดยวิธีปฎิบัติ ๓ ส ๒ ข (๓ ส พลัส) คือ ๑) สอดส่องมองหา ๒) ใส่ใจรับฟัง ๓)…

Position: 102 (2123 views)

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในประกอบการ.pdf
กรมสุขภาพจิตพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนวัยทำงานสามารถดูแลสุขภาพใจของตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้างได้ เพื่อนำไปสู่คนวัยทำงานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด” คือ…

Position: 41 (3941 views)

แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า.pdf
คู่มือฉบับนี้ เป็นคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปี 2560 ประกอบด้วยแบบคัดกรองและแบบประเมินโรคซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ประเมินตนเองดูได้…

Position: 97 (2230 views)

คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ.pdf
คู่มือฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะ ผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ นำไปใช้ในการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือ…

Position: 78 (2502 views)

คู่มือฝึกอบรมการดูแลจิตใจด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง.pdf
กรมสุขภาพจิตพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียงขึ้น เพื่อให้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) และผู้ที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG)…

Position: 68 (2742 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2