คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Tags: ฆ่าตัวตาย

สแกน0142_merged.pdf
สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลายคนไม่สามารถปรับตัวให้อยู่ในปัจจุบันได้ปกติสุขเกิดปัญหาอาการเจ็บป่วย พฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายจากบทบาทหน้าที่ให้การให้ความช่วยเหลือ ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริการและสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน

Position: 548 (566 views)

สแกน0144_merged.pdf
ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าถ้าได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องก็สามารถช่วยเหลือได้รักษาให้หายขาดได้…

Position: 56 (2723 views)

คู่มือกลุ่มเปราะบาง นสค. 230227 (final).pdf
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เศรษฐกิจและสังคม ภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตให้บุคคลและสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง หาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย…

Position: 301 (949 views)

img_gFUpcqHasxjccRFe5ZRmVtDzhZyXyq (1).pdf
infographic วิธีจัดการกับความคิดอยากฆ่าตัวตาย มีเนื้อาประกอบด้วย การจัดการและเอาชนะความรู้สึกอยากตายที่เกิดขึ้น
1) พูดคุยกับคนที่คุณรู้สึกไว้ใจได้
2) เขียนไดอารี่หรือใช้งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ที่ถนัดและชื่นชอบ
3) ปรับวิธีคิด
4)…

Position: 1332 (116 views)

1647247603344.pdf
คลิปเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก เผยแพร่ทาง TikTok ประกอบด้วย
-5วิธีสร้างความหวังและพลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
-วิธีสังเกตตัวเองว่ามีความสิ้นหวังหรือไม่
-create kindess

Position: 327 (905 views)

แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า.pdf
คู่มือฉบับนี้ เป็นคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปี 2560 ประกอบด้วยแบบคัดกรองและแบบประเมินโรคซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ประเมินตนเองดูได้…

Position: 92 (2063 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2