คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: ฆ่าตัวตาย

คู่มือกลุ่มเปราะบาง นสค. 230227 (final).pdf
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เศรษฐกิจและสังคม ภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตให้บุคคลและสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง หาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย…

Position: 666 (273 views)

1647247603344.pdf
คลิปเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก เผยแพร่ทาง TikTok ประกอบด้วย
-5วิธีสร้างความหวังและพลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
-วิธีสังเกตตัวเองว่ามีความสิ้นหวังหรือไม่
-create kindess

Position: 1057 (201 views)

แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า.pdf
คู่มือฉบับนี้ เป็นคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปี 2560 ประกอบด้วยแบบคัดกรองและแบบประเมินโรคซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ประเมินตนเองดูได้…

Position: 81 (1327 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2