Browse Items (8 total)

  • Tags: หลักสูตร

niti_prisoner_(book1).pdf
หลักสูตรเล่มนี้จะช่วยทำให้ผู้ให้คำาปรึกษามีความรู้ ความเข้าใจการทำงานของคลินิกจิตสังคมไม่ว่าจะเป็นบทบาทและคุณค่าของคลินิกจิตสังคม ทัศนคติและจริยธรรมของผู้ให้คำาปรึกษา กระบวนการ ให้คำปรึกษา ระบบบริการคลินิกจิตสังคม ฯลฯ…

202202231931523572.pdf
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรนี้ โดยร่วมกันระดมสมองจัดทำเป็นหลักสูตรฉบับทดลองใช้ ประกอบด้วย 6 แผนการสอน ได้แก่ การสร้างเสริมพลังชุมชน ความรู้สู่การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต การช่วยเหลือทางจิตใจในสถานการณ์วิกฤต การสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต…

drug_court.pdf
หลักสูตรเล่มนี้ถือเป็นหลักสูตรต่อยอดจาก “หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” โดยเป็นคู่มือสำหรับการอบรมเตรียมความพร้อม สร้างเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ให้คำ…

หลักสูตรการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจฯ.pdf
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)ที่กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความพยายามอย่างยิ่ง ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุม โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564…

แผ่นพับเด็กไทย   คิดเป็น    คิดดี    คิดให้_compressed.pdf
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพัฒนาเด็กไทยให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้เพื่อการก้าวต่อไป เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ทำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น

คู่มือจัดกิจกรรมฯ เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิ_compressed.pdf
คู่มือเล่มนี้นำเสนอแนวทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู/พี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมให้กับครอบครัวเด็กวัย 3-5 ปี ในชุมชน เพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์…

3. หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้  (final-BY).pdf
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ได้เข้าถึงและเรียนรู้ถึงแนวคิด วิธีการและทักษะในการเสริมสร้าง “พลังใจ” ซึ่งได้บูรณาการไปกับการดำเนินงานเยียวยาช่วยเหลือจากทางภาครัฐ จากองค์กรต่างๆ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2