คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: การปฐมพยาบาลทางใจ

1647445321646.pdf
video สัญญาณเตือนบ่งบอกอะไรเราบ้าง? ......เพื่อดูแลคนที่เรารัก......เราไปดูกันเลยค่ะ สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Position: 486 (453 views)

20200226478793751.pdf
คู่มือการปฐมพยาบาลทางใจ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเล่มนี้ได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต (Mental Health First Aid) และการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid) โดยวิธีปฎิบัติ ๓ ส ๒ ข (๓ ส พลัส) คือ ๑) สอดส่องมองหา ๒) ใส่ใจรับฟัง ๓)…

Position: 86 (1529 views)

20200227441080155.pdf
กระบวนการปฐมพยาบาลทางใจได้รับการแนะนำโดยคณะผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและนานาชาติหลายคณะ รวมถึงคณะกรรมการถาวรว่าด้วยกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน (IASC) และโครงการสเฟียร์ การปฐมพยาบาลทางใจเป็นทางเลือกนอกเหนื่อจากกระบวนการ psychological debriefing ที่มีอยู่ ในปี…

Position: 269 (770 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2