เลือกดูจากรายการ


63100704202_S__116613127.pdf

แผนผัง แนวทางการดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย

แผนผังแสดงแนวทางการดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยใช้หลัก 3 ส พลัส…

Position: 446 (6 views)

63100703272_อินโฟดูแลจิตใจบุคลากร สธ 500p.pdf

8 แนวทางการดูแลใจ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในสถานการณ์ COVID-19

บุคลากรสาธารณสุขเป็นด่านหน้าในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เอง…

Position: 439 (9 views)

63100703162_6 วิธีดูแลผู้สูงอายุสถานการณ์โควิด 500p.pdf

6 วิธี ดูแลจิตใจผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อบุคลลทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ…

Position: 436 (14 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X