คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1159 total)

สุขภาพจิตในครูอาชีวศึกษา.pdf
ครูอาชีวศึกษาเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษา ในด้านอาชีพและเทคโนโลยี การเป็นครูอาชีวศึกษามีความต้องการในการรับมือกับความเครียดและปัญหาทางสุขภาพจิตในการทำงานอยู่เสมอ ดังนั้น…

Position: 1176 (26 views)

เอกสารวิชาการวิษณุ ครึ่งธิ นักกิจกรรมบำบัด.pdf
การศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ มุ่งเน้นเกี่ยวกับโรคจิตเภทซึ่งเป็นโรคทางจิตเวชที่พบมากที่สุดและมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด ขณะที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ…

Position: 1201 (14 views)

วอเอ๊ะๆ ยาๆ.pdf
การจัดทำผลงาน วอเอ๊ะ ๆ ยา ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารยาผู้ป่วยรับการรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) เพื่อลดงบประมาณจากการที่ไม่ได้ใช้ยาในผู้ป่วย Hold ยา ECT ป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน

Position: 1172 (29 views)

โครงการพัฒนาแจกจบในมื้อ.pdf
แจกจบครบในมื้อมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญคือ การรักษาด้วยยา เพื่อปรับสมดุลของสารเคมีในสมองช่วยควบคุมอาการทางจิต ลดความรุนแรงของโรค และลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานเกินตามแผนการรักษาของแพทย์ ในเดือน พ.ย. 2564…

Position: 1185 (22 views)

โครงการพัฒนา ดื่มแล้วหย่อน ก่อนติดเชื้อ.pdf
กล่องหย่อนแก้วน้ำ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่เหมาะสม ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล และมีแนวทางในการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลให้แก่ผู้ป่วยโรคจิตเวชเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Position: 1193 (18 views)

กระดานชนวน 5 G.pdf
กระดานชนวน 5 G มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการสื่อสาร จากการใช้กระดานไวท์บอร์ดหลาย ๆ อันรวบรวมเป็น One page สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ทั้งองค์กรผ่านช่องทาง 5G

Position: 1178 (24 views)

การดูแลผู้ป่วยในการจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกอาชีพความคิดสร้างสรรค์การส.pdf
การดูแลผู้ป่วยในการจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกอาชีพความคิดสร้างสรรค์การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยในด้านกลุ่มฝึกอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

Position: 1231 (6 views)

ระบบการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วน.pdf
ด้วยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง มีหน้าที่ในการรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จากการปฏิบัติงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 พบอัตราการติดเชื้อระบบผิวหนังและอัตราการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารในโรงพยาบาล พบการใช้แปรงสีฟัน และหวีไม่ตรงตามชื่อผู้ป่วย ใช้ปะปนกัน…

Position: 1219 (9 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2