คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (21 total)

  • Tags: แบบประเมิน

ไวนิลเช็คอิน 2 ภาษา.jpg
ไวนิลแบบประเมินสุขภาพจิต ตรวจเช็คสุขภาพใจ 2 ภาษา (ภาษาไทยและเมียนมาร์)

Position: 1348 (159 views)

mental health check-in .jpg
แบบประเมินสุขภาพใจเบื้องต้น สุขภาพจิตดี เริ่มที่ใส่ใจ โปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพใจ ประเมินพลังใจ RQ ประเมินความเครียด ประเมินภาวะหมดไฟ ประเมินซึมเศร้า ประเมินเสี่ยงฆ่าตัวตาย

Position: 1281 (252 views)

สติ๊กเกอร์.jpg
สติ๊กเกอร์แบบประเมินสายด่วนสุขภาพจิต สุขภาพจิตได้วัดไปพร้อมกัน

Position: 1440 (106 views)

โปสเตอร์เช็คอิน 2 ภาษา.jpg
แบบประเมินสุขภาพจิต ตรวจเช็คสุขภาพใจ

Position: 1330 (176 views)

โปสเตอร์-A4-QR-CODE-สื่อสุขภาพจิตเเละแบบประเมินสุขภาพจิต-030364.jpg
รวม QR-CODE สื่อสุขภาพจิตและแบบประเมินสุขภาพจิต

Position: 1378 (140 views)

Screenshot (2).png
แบบประเมิน
ประเมินความเสิ่ยงภาวะออทิสติก 1-4 ปี
ประเมินความเสี่ยงภาวะออทิสติก 4-18 ปี
แบบประเมินพฤติกรรมสมาธิสั้น
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) ตนเอง
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) ครู
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) บิดา มารดา…

Position: 1299 (220 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2