Browse Items (9 total)

  • Tags: โรคซึมเศร้า

ความชุกของโรคซึมเศร้าในคนไทย.pdf
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและการกระจายของโรคซึมเศร้าในประชากรไทย

วิธีการ การศึกษาระดับชาติครั้งนี้ เป็นการศึกษา แบบพรรณนา ( Descriptive Study) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสำรวจ ( Survey Research) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวในชุมชน ( Face…

แผ่นพับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น.pdf
แผ่นพับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

สาเหตุการเป็นโรคซึมเศร้า
ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น .pdf
โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น เบื่อหน่าย หงุดหงิดง่าย ท้อแท้ ไม่อยากไปโรงเรียน

CPG-MDD-GPs แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า.pdf
แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ฉบับปรับปรุงปี 2560

FM-901-1573802375.pdf
มนุษย์ทั่วไปอาจมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีฮอรโมนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่“เศร้าตามธรรมชาติ” กับ “โรคซึมเศร้า” นั้นต่างกัน โรคซึมเศร้า จะทำให้เกิดอารมณ์เศร้าต่อเนื่องยาวนาน (เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ) และรุนแรงจนเสียหน้าที่…

การประเมินโรคซึมเศร้า.pdf
เป็นการหาแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการคัดกรองโรคซึมเศร้า คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและเทคโนโลยีในการคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ…

มารู้จักและหาวิธีรับมือกับภาวะซึมเศร้า.pdf
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้า จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมความรู้ การคัดกรองอาการเบื้องต้นและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีภาวะซึมเศร้า จากศูนย์ความรู้เทคโนโลยีโรคซึมเศร้า (www.facebook.com/thaidepression.center)…

ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังค.pdf
ชุดความรู้ที่นำเสนอแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ สรุปได้กระชับ เข้าใจง่าย รูปแบบการนำเสนอสวยงามน่าอ่าน และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2