คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (8 total)

  • Tags: โรคซึมเศร้า

depress.pdf
โรคซึมเศร้าเป็นคู่มือใหความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคซึมเศร้า การปฏิบัติตัวของญาติ/ผู้ดูแล ตัวผู้ป่วย รวมถึงสัญญาณเตือน

Position: 1172 (128 views)

โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น .pdf
โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น เบื่อหน่าย หงุดหงิดง่าย ท้อแท้ ไม่อยากไปโรงเรียน

Position: 128 (1046 views)

CPG-MDD-GPs แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า.pdf
แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ฉบับปรับปรุงปี 2560

Position: 18 (3041 views)

FM-901-1573802375.pdf
มนุษย์ทั่วไปอาจมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีฮอรโมนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่“เศร้าตามธรรมชาติ” กับ “โรคซึมเศร้า” นั้นต่างกัน โรคซึมเศร้า จะทำให้เกิดอารมณ์เศร้าต่อเนื่องยาวนาน (เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ) และรุนแรงจนเสียหน้าที่…

Position: 498 (371 views)

การประเมินโรคซึมเศร้า.pdf
เป็นการหาแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการคัดกรองโรคซึมเศร้า คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและเทคโนโลยีในการคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ…

Position: 185 (813 views)

มารู้จักและหาวิธีรับมือกับภาวะซึมเศร้า.pdf
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้า จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมความรู้ การคัดกรองอาการเบื้องต้นและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีภาวะซึมเศร้า จากศูนย์ความรู้เทคโนโลยีโรคซึมเศร้า (www.facebook.com/thaidepression.center)…

Position: 53 (1650 views)

ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังค.pdf
ชุดความรู้ที่นำเสนอแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ สรุปได้กระชับ เข้าใจง่าย รูปแบบการนำเสนอสวยงามน่าอ่าน และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง…

Position: 67 (1526 views)

แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า.pdf
คู่มือฉบับนี้ เป็นคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปี 2560 ประกอบด้วยแบบคัดกรองและแบบประเมินโรคซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ประเมินตนเองดูได้…

Position: 79 (1349 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2