Browse Items (66 total)

  • Tags: คู่มือ

Capture4.JPG
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โครงการที่ 1…

คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง).pdf
การประเมินผลในครึ่งแรกของปีงบประมาณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมสุขภาพจิตได้มบทวนสถานะการดำเนินงานของตัวชี้วัดในรอบครึ่งปีงบประมาณ ปีะกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้…

3.คู่มือโปรแกรม 16 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุ.pdf
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ และอนาคตผู้สูงอายุจะกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ มีปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นว่าสังคมและหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมการสำหรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบมากขึ้น…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2