คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Home > About

About

เว็บไซต์นี้เป็นระบบคลังความรู้ และเอกสารสารสนเทศทางวิชาการของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานโดย สำนักวิชาการสุขภาพจิต เพื่อสำหรับเผยแพร่และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปของดิจิตอล ที่ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาได้โดยตรงมีการสร้างหรือจัดหา แปลงเอกสารเก่า เป็นข้อมูลดิจิตอลมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการสืบค้นและให้บริการผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เป้าหมายเพื่อให้บริการข้อมูลเช่นเดียวกับห้องสมุดแบบดั้งเดิม รวมถึงเป็นระบบคลังสารสนเทศจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ของกรมสุขภาพจิต สำหรับสืบค้นข้อมูลได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ระบบคลังความรู้ ห้องสมุดดิจิตอล สามารถค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอ และช่วยลดขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและการดูแลรักษา สามารถจัดทำสารสนเทศในลักษณะสื่อผสม มีบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในหลายระดับ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากร สารสนเทศเดียวกันในเวลาเดียวกับผู้ใช้คนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดอุปสรรคด้านระยะเวลาและระยะทางในการเข้าใช้ เอกสารสารสนเทศ

สำนักวิชาการสุขภาพจิต จึงจัดทำโครงการพัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้ ห้องสมุดดิจิทัล (E-Library) ขึ้น เพื่อพัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศของ ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลก ทุกที่ ทุกเวลา