Browse Items (1 total)

  • Tags: แบบคัดกรอง

แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า.pdf
คู่มือฉบับนี้ เป็นคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปี 2560 ประกอบด้วยแบบคัดกรองและแบบประเมินโรคซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ประเมินตนเองดูได้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2