คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: โปรแกรม

เอกสารวิชาการวิษณุ ครึ่งธิ นักกิจกรรมบำบัด.pdf
การศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ มุ่งเน้นเกี่ยวกับโรคจิตเภทซึ่งเป็นโรคทางจิตเวชที่พบมากที่สุดและมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด ขณะที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ…

Position: 1201 (14 views)

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในประกอบการ.pdf
กรมสุขภาพจิตพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนวัยทำงานสามารถดูแลสุขภาพใจของตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้างได้ เพื่อนำไปสู่คนวัยทำงานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด” คือ…

Position: 21 (1486 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2