คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

โปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ
คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Dublin Core

Description

คู่มือฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะ ผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ นำไปใช้ในการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือ เพิ่มพูนทักษะ และส่งเสริมพลังใจให้แก่ญาติผู้ดูแลต่อไป

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 73 (1696 views)