เลือกดูจากรายการ


11.การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์111.pdf

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบในครอบครัว

วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานในการให้บริการทางโทรศัพท์ ทักษะการสื่อสารที่จำเป็น รวมถึงรูปแบบ เทคนิค…

Position: 942 (45 views)

13.คู่มือสำหรับวิทยากร หลักสูตรการปรึกษา เพื่อความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์.pdf

คู่มือสำหรับวิทยากรหลักสูตรการปรึกษาเพื่อความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์

คู่มือสำหรับวิทยากรหลักสูตรการปรึกษาเพื่อความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์

Position: 229 (353 views)

1625209841682.pdf

การให้การปรึกษาแอลกอฮอล์

VDO การให้การปรึกษาแอลกอฮอล์

Position: 166 (418 views)

รายงานการทบทวนสถานการณ์เรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น.pdf

รายงานการทบทวนสถานการณ์เรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษา

รายงานการทบทวนสถานการณ์เรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษา

Position: 162 (421 views)

คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต.pdf

คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต

คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต

Position: 124 (480 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X