คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการปฐมพยาบาลทางใจ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

คู่มือการปฐมพยาบาลทางใจ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเล่มนี้ได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต (Mental Health First Aid) และการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid) โดยวิธีปฎิบัติ ๓ ส ๒ ข (๓ ส พลัส) คือ ๑) สอดส่องมองหา ๒) ใส่ใจรับฟัง ๓) ส่งต่อเชื่อมโยง
๔) (ให้)ข้อมูล ๕) (ช่วยให้)เข้าถึงบริการ คู่มือนี้ใช้สำหรับ ครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงาน และผู้ทำงานด้านสังคม (ครู ตำรวจ นายจ้าง และอาสาสมัครอื่น ๆ) ให้การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ

Publisher

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-974-296-900-4

Date Copyrighted

Rights Holder

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 86 (1529 views)