เลือกดูจากรายการ


Book_โควิดกับสุรา.pdf

ชุดรายงาน : สุราและสังคม ปี 2021 "สุรากับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา: มุมมองเชิงปัจเจกบุคคล สังคม และนโยบาย"

ค.ศ. 2020 เป็นปีที่ทั่วโลกร่วมกันเผชิญความท้าทายระดับโลก เชื้อไวรัสโควิด-19 ผลักดันให้ภาครัฐ ผู้มีอำนาจสั่งการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง…

Position: 338 (58 views)

แปล-มาตรการทางจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลก.pdf

มาตรการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19

แปลจาก Duan L, Zhu G. Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. Lancet Psychiatry. 2020 Apr;7(4):300-302.…

Position: 266 (119 views)

Coronavirus.docx.pdf

โคโรน่าไวรัส: ทำไมคุณต้องทำตั้งแต่วันนี้ Coronavirus: Why You Must Act Now

แปลจาก Tomas Pueyo. Coronavirus: Why You Must Act Now Politicians, Community Leaders and Business Leaders: What Should You Do and When?. San Francisco…

Position: 244 (136 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X