เลือกดูจากรายการ


16838-5892-PB.pdf

วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

วารสารจิตวิทยาคลินิกไทยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาคลินิก จิตบำบัด การวัดการทดสอบทางจิตวิทยาที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ…

Position: 655 (61 views)

17123-5836-PB (1).pdf

วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

Position: 499 (105 views)

EditorsHandbook10Aug.pdf

คู่มือบรรณาธิกร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อพัฒนานักวิชาการของกรมสุขภาพจิตให้มีทักษะในการจัดทำบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับชาติ…

Position: 452 (140 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X