เลือกดูจากรายการ


1602146972S__24453159.pdf

แผ่นพับ วิธีจัดการความเครียดในสถำนกำรณ์โรค COVID-19สำหรับผู้ปกครอง

วิธีจัดการความเครียดในสถำนกำรณ์โรค COVID-19สำหรับผู้ปกครอง

Position: 549 (10 views)

เรื่องเพศกับเด็กพิเศษสำฟรับผู้ปกครอง.pdf

เรื่องเพศกับเด็กพิเศษสำหรับผู้ปกครอง

ปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยในเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา คือการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม…

Position: 487 (62 views)

ทบทวนองค์ความรู้ โรคจิตเวชในพ่อแม่ ผลกระท11.pdf

โรคจิตเวชในพ่อแม่: ผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่น (Parental Mental Illness: The Impact on Children and Adolescents)

ในประเทศไทย องค์ความรู้เรื่องผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองป่วยด้วยโรคจิตเวชยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด…

Position: 99 (426 views)

โรคสมาธิสั้น ข้อแนะนำผู้ปกครอง.pdf

แผ่นพับ : โรคสมาธิสั้น ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

การออกคำสั่งสำหรับเด็กสมาธิสั้น คำสั่งของพ่อแม่ต้องสั้น ง่าย ชัดเจน จูงใจ มีทิศทางเดียวกัน ต้องเป็นคำสั่งไม่ใช่การขอรอง โดยพูดในขณะที่เด็กตั้งใจฟัง…

Position: 121 (382 views)

คู่มือฝึกทักษะผู้ปกครองเพื่อลดพฤติกรรมก (1).pdf

คู่มือฝึกทักษะผู้ปกครอง เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติกอาการรุนแรง

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์จัดทำโปรแกรมนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบำบัดรักษาในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกกลุ่มอาการรุนแรงขึ้น…

Position: 107 (400 views)

คู่มือฝึกและดูแลเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง.pdf

คู่มือฝึกและดูแลเด็กออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง

คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปกครองสามารถนำไปฝึกสอน
เด็กออทิสติกในเบื้องต้น เพื่อดึงเด็กออกจากโลกของตัวเอง เข้ามาสู่สังคมภายในบ้าน…

Position: 27 (698 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X