คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

โรคจิตเวชในพ่อแม่: ผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่น (Parental Mental Illness: The Impact on Children and Adolescents)

Dublin Core

Description

ในประเทศไทย องค์ความรู้เรื่องผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองป่วยด้วยโรคจิตเวชยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด แม้แต่บุคลากรสุขภาพจิตเองยังขาดความตระหนักในประเด็นดังกล่าว อีกทั้งระบบบริการยังไม่มีแนวทางการเฝ้าระวังหรือมาตรการป้องกันดูแลช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะผู้นิพนธ์ได้รับมอบหมายจากแผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต ให้ทำการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อเด็ก และวัยรุ่นที่มีพ่อแม่ป่วยด้วยโรคจิตเวช โดยใช้กระบวนการทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมทั้งสาเหตุ ปัจจัยที่มีผลต่อโรค ผลกระทบที่มีต่อลูกทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีพ่อแม่ป่วยเป็นโรคจิตเวช และมาตรการหรือแนวทางการดูแลเฉพาะในพ่อแม่ที่ป่วยเพื่อลดผลกระทบรุนแรงต่อลูก ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่เหมาะสม และสร้างองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งต่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่ป่วยด้วยโรคจิตเวช และลูกที่เป็นเด็กและวัยรุ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

Source

แผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต
www.jitdee.com

Publisher

แผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-974-296-928-8

Date Copyrighted

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 101 (1377 views)