คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ASSIST ON ICE การคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด และการบำบัดแบบสั้นสำหรับเมทแอมเฟตามีน

Dublin Core

Description

คู่มือนี้พัฒนาขึ้นสำหรับบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิในหน่วยบริการต่างๆ วีดิทัศน์ประกอบด้วยกรณีศึกษาสองตัวอย่างที่แพทย์ทำการคัดกรองประสบการณ์การดื่ม สุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test; ASSIST) โดยเป็นส่วนหนึ่งในงานประจำ และให้การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรองแก่กลุ่มเป้าหมายด้วยเวลาเพียง 5-10 นาที ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้รับบริการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดของตนเองได้ดีขึ้น

เนื้อหาในคูมื่อนี้ประกอบด้วย ความรูพื้นฐานของเมทแอมเฟตามีน วิธีการคัดกรองและให้การบำบัดแบบสั้นตามรูปแบบการดูแลตามลำดับขั้น (stepped cate model) ตลอดจนวิธีการนำหลักการเสริมสร้างแรงจูงใจ (motivational interviewing) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการบำบัดแบบสั้น คู่มือนี้ยังแนะนำวิธีการนำชุดสื่อการสอนนี้ไปใช้เพื่อเป็นสื่ออบรมและให้ข้อมูลช่วยในการวางแผนและการจัดการฝึกอบรมอีกด้วย

Source

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.)

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.)

Date

Language

Type

Identifier

ISBN: 978-616-11-3652-9

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 158 (1618 views)