คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (28 total)

  • Tags: สุขภาพจิต

info UDS_final.png
ผลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตระดับชาติ ปี พ.ศ.2566 พบ

ช่วง ปี พ.ศ. 2566 คนไทยใช้สารเสพติดสารใดสารหนึ่ง ถึง 6 ล้านคน

3 อันดับแรกที่ใช้สูงสุด ได้แก่

- 3 ล้านคน ใช้กระท่อม

- 1.7 ล้านคน ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ

- 1.2 ล้านคน…

Position: 1274 (284 views)

รายงานวิจัย_ดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย (version 2007).pdf
พัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยโดยศึกษาความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง ความเชื่อมั่นของเครื่องมือและศึกษาค่าปกติซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินภาวะสุขภาพจิตคนไทย

Position: 1017 (438 views)

แผนเผชิญเหตุTotal (1).pdf
การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
โรงพยาบาลคู่เครือข่าย…

Position: 1269 (301 views)

สแกน0129_merged.pdf
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมา โครงสร้าง องค์ประกอบ ของความหยุ่นตัว และหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเรื่องการเสริมสร้างความหยุ่นตัวเพื่อรองรับวิกฤตสุขภาพจิตที่เกี่ยวเนื่องจากสงครามและการก่อการร้าย

Position: 1405 (140 views)

3 COVID.jpg
การปรับตัวกับความเครียดเรื้อรังจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ใส่ใจในสิ่งที่ทำแต่ละขณะ สำรวจและเรียนรู้สิ่งใหม่ในแต่ละวัน ส่งพลังบวกกับผู้คนรอบข้าง

Position: 1405 (140 views)

messageImage_1696489897968.jpg
มาตรการด้านสุขภาพจิต 5 มิติ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยทางจิตผู้ดูแลและสังคม การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ

Position: 1409 (137 views)

รายงานฉบับสมบูรณ์.pdf
โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนางานสุขภาพจิต อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระยะต่อไป

Position: 1354 (168 views)

รวมกฎหมาย อนุบัญญัติ.pdf
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายในการสร้างเสริม ป้องกัน
และการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มี
ความผิดปกติ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข…

Position: 1416 (130 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2