การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้เสพสารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน

Files

Dublin Core

Description

มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้ผลของการใช้สารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนต่อสุขภาพ และวิธีการจัดการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การทบทวนองค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสุขภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการจัดการภาวะฉุกเฉินที่พบในผู้เสพสารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอันตราย หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งตัวผู้เสพเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-1978-2

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Citation

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ and บุญศิริ จันศิริมงคล, “การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้เสพสารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 28, 2022, https://dmh-elibrary.org/items/show/1128.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 967 (42 views)

X