การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน

Files

Dublin Core

Description

การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทยและเทียบเคียงกับประสบการณ์จากประเทศอื่น ๆ ให้เป็นหลักฐานวิชาการในการเรียนรู้ เข้าใจ ภาวะโรคจิตที่เกิดจากการเสพเมทแอมเฟตามีน ทั้งการเกิดปัจจัยเสี่ยง ลักษณะอาการ ลักษณะการดำเนินโรค การดูแลช่วยเหลือรักษา และการป้องกันการกลับป่วยโรคจิตซ้ำ หรือการเกิดโรคจิตเรื้อรัง เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-2023-8

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Citation

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, “การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 28, 2022, https://dmh-elibrary.org/items/show/1124.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 857 (50 views)

X