การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน

Dublin Core

Description

การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทยและเทียบเคียงกับประสบการณ์จากประเทศอื่น ๆ ให้เป็นหลักฐานวิชาการในการเรียนรู้ เข้าใจ ภาวะโรคจิตที่เกิดจากการเสพเมทแอมเฟตามีน ทั้งการเกิดปัจจัยเสี่ยง ลักษณะอาการ ลักษณะการดำเนินโรค การดูแลช่วยเหลือรักษา และการป้องกันการกลับป่วยโรคจิตซ้ำ หรือการเกิดโรคจิตเรื้อรัง เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-2023-8

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking