คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน

Dublin Core

Description

การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทยและเทียบเคียงกับประสบการณ์จากประเทศอื่น ๆ ให้เป็นหลักฐานวิชาการในการเรียนรู้ เข้าใจ ภาวะโรคจิตที่เกิดจากการเสพเมทแอมเฟตามีน ทั้งการเกิดปัจจัยเสี่ยง ลักษณะอาการ ลักษณะการดำเนินโรค การดูแลช่วยเหลือรักษา และการป้องกันการกลับป่วยโรคจิตซ้ำ หรือการเกิดโรคจิตเรื้อรัง เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-2023-8

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 318 (681 views)