คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: โรคระบบประสาท

mpGAPtotal.pdf
คู่มือการดูแลรักษา mhGAP-IG สำหรับภาวะ MNS ในสถานบริการสุขภาพทั่วไป (ไม่เฉพาะทาง) ได้พัฒนาขึ้นใน ค.ศ. 2010 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโปรแกรมปฏิบัติการลดช่องว่างทางสุขภาพจิต (mhGAP) โดย mhGAP-IG…

Position: 141 (1148 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2