Browse Items (5 total)

  • Tags: เด็กและวัยรุ่น

FM-1635731941.pdf
ในโอกาสที่โรงเรียนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง การเตรียมความพร้อมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ต่อการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียน จึงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กรมสุขภาพจิต…

ทบทวนองค์ความรู้ โรคจิตเวชในพ่อแม่ ผลกระท11.pdf
ในประเทศไทย องค์ความรู้เรื่องผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองป่วยด้วยโรคจิตเวชยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด แม้แต่บุคลากรสุขภาพจิตเองยังขาดความตระหนักในประเด็นดังกล่าว…

แนวทางการดำเนินงานร่วมกับศาล.pdf
ตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563…

FM-514-1560738808.pdf
เพื่อทำความเข้าใจความหมายของคำว่า “รังแกกัน” ตามคำนิยามสากล แนวทางการดำเนินการ ซึ่งหากจะดำเนินการให้สำเร็จ ครูทุกคน รวมถึงบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนควรทำความเข้าใจ เพื่อมีการปรับความเข้าใจ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2