เลือกดูจากรายการ


ทบทวนองค์ความรู้ โรคจิตเวชในพ่อแม่ ผลกระท11.pdf

โรคจิตเวชในพ่อแม่: ผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่น (Parental Mental Illness: The Impact on Children and Adolescents)

ในประเทศไทย องค์ความรู้เรื่องผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองป่วยด้วยโรคจิตเวชยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด…

Position: 63 (644 views)

mpGAPtotal.pdf

คู่มือการดูแลรักษา mhGAP ฉบับที่ 2.0 สำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติดในสถานบริการสุขภาพทั่วไป

คู่มือการดูแลรักษา mhGAP-IG สำหรับภาวะ MNS ในสถานบริการสุขภาพทั่วไป (ไม่เฉพาะทาง) ได้พัฒนาขึ้นใน ค.ศ. 2010…

Position: 82 (562 views)

prevention.pdf

รายงานสรุป การป้องกันโรคจิตเวช: มาตรการและทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิผล

รายงานสรุปนี้ เป็นการนำเสนอภาพรวมโปรแกรมและนโยบายที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากนานาชาติเพื่อการป้องกันโรคจิตเวชและความผิดปกติทางพฤติกรรม…

Position: 144 (439 views)

ปัจจัยทางสังคม กำหนดสุขภาพจิต.pdf

ปัจจัยสังคมกําหนดสุขภาพจิต (SOCIAL DETERMINANTS OF MENTAL HEALTH)

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารที่ร่วมจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก และ Calouste Gulbenkian Foundation’s Global Mental Health Platform…

Position: 46 (764 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X