Browse Items (17 total)

  • Tags: สารเสพติด

7.บทเรียนรู้ในชุมชน เล่มเหลือง ATS (1).pdf
การดื่มสุราและใช้สารเสพติดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้สูญเสียสุขภาวะ ทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์มูลค่ามหาศาล จากผลการรายงานดัชนีภาระโรคและสุขภาพของคนไทยในปี พ.ศ. 2552…

13. ยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบ.pdf
การดื่มสุราแบบอันตรายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตปีละประมาณ 2.5 ล้านคน จำนวนมากอยู่ในวัยหนุ่มสาว การดื่มสุราเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสามของการเสียสุขภาวะทั่วโลก ปัญหาอันหลากหลายที่เกิดจากการดื่มสุราส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตัวบุคคลและครอบครัว…

7. การป้องกันการใช้สารเสพติดในเด็กและวัยร.pdf
วัยรุ่นในทุกวันนี้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายทั้งการใช้สารเสพติด ความรุนแรง HIV/เอดส์ การจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะเกิดเป็นปัญหาอาจทำได้ค่อนข้างยาก เป้าหมายประการหนึ่งของ NationalInstitute of Drug of Drug Abuse (NIDA)…

6. Brief Intervention  การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำ.pdf
คู่มือเล่มนี้ใช้ประกอบกับ “แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้
สารเสพติด : คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ”1 และอิงตามการบำบัดแบบสั้นสำหรับการใช้สารเสพติด : แนวทางในสถานพยาบาลปฐมภูมิฉบับร่างที่ 1.1 ทดลองใช้2วัตถุประสงคข์ องคูมื่อเลม่…

4. ASSIST  แบบคัดกรองประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบ.pdf
คู่มือนี้ใช้ร่วมกับ “การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงและแบบอันตราย: คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ”1 และอิงตาม “แบบคัดกรองASSIST: แนวทางการใช้สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ” ฉบับร่าง 1.1…

1. มาตรฐานสากลในการป้องกันการใช้สารเสพติด.pdf
แต่เดิมกิจกรรมการป้องกันสารเสพติดมีเพียงการแจกแผ่นพับเพื่อเตือนเยาวชนให้รับรู้ถึงอันตรายจากสารเสพติดซึ่งแทบจะไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2