เลือกดูจากรายการ


ASSISTon  ICE_Final.1.pdf

ASSIST ON ICE การคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด และการบำบัดแบบสั้นสำหรับเมทแอมเฟตามีน

คู่มือนี้พัฒนาขึ้นสำหรับบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิในหน่วยบริการต่างๆ วีดิทัศน์ประกอบด้วยกรณีศึกษาสองตัวอย่างที่แพทย์ทำการคัดกรองประสบการณ์การดื่ม สุรา…

Position: 1006 (12 views)

15.การจัดการภาวะฉุกเฉิน พ.พันธุ์นภา พ.บุญศิริ111.pdf

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้เสพสารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน

มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้ผลของการใช้สารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนต่อสุขภาพ…

Position: 986 (32 views)

10. Ice111.pdf

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง ไอซ์ (Methamphetamine Hydrochioride)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติและกลไกการออกฤทธิ์ สถานการณ์ของเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทย…

Position: 973 (34 views)

ICODR.pdf

คู่มือโปรแกรมบูรณาการการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช (ICOD-R) ฉบับปรับปรุง

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้จัดโครงการพัฒนาการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช…

Position: 718 (55 views)

messageImage_1633924874866 zz.pdf

คลิปวิดีโอ สมองติดยาเสพติด

ภาวะ “สมองติดยา” คือ ช่วงเวลาที่สมองในส่วนที่คิดด้วยสติปัญญา คิดด้วยความมีเหตุผล (Prefrontal Cortex) เกิดความสมดุลกับสมองส่วนอยาก (Brain Reward…

Position: 502 (103 views)

messageImage_1625214490535.pdf

สั่งสมองให้เลิกเสพ ด้วยสติและชีวิตที่มีคุณค่า

นายแพทย์วอเตอร์ ลิง และสำนักพิมพ์นิวเวิลด์ไลบารี่ ได้มอบลิขสิทธิ์ให้กรมสุขภาพจิต…

Position: 86 (555 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X