เลือกดูจากรายการ


7. Revised i-MAP Health 2554_Final.pdf

คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ

The Integrated Management for Alcohol Intervention Program in Health Service System: Revised i-MAP Health 2011

Position: 501 (53 views)

S__22945831.pdf

วิดีทัศน์ : สาธิตการบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention)

วิดีทัศน์สาธิตการบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention) ประกอบด้วย
1) กรณีตัวอย่าง Brief Advice
2) กรณีตัวอย่าง Brief Counselling
3)…

Position: 379 (121 views)

Book_โควิดกับสุรา.pdf

ชุดรายงาน : สุราและสังคม ปี 2021 "สุรากับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา: มุมมองเชิงปัจเจกบุคคล สังคม และนโยบาย"

ค.ศ. 2020 เป็นปีที่ทั่วโลกร่วมกันเผชิญความท้าทายระดับโลก เชื้อไวรัสโควิด-19 ผลักดันให้ภาครัฐ ผู้มีอำนาจสั่งการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง…

Position: 336 (147 views)

9.งดเหล้าเข้าพรรษา_final ปก1.pdf

เตรียมความพร้อมก่อน “งดเหล้าเข้าพรรษา”

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ ได้จัดทำคู่มือนี้ เพื่อให้ผู้ดื่มสามารถประเมินระดับปัญหาการดื่มของตนเองได้ว่าอยู่ในระดับใด…

Position: 371 (125 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X