คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

Dublin Core

Description

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Table Of Contents

1. ความชุก ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการสูญเสียหน้าที่ของภาวะติดเกมในเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้น โดย ดุษเดือน ตั้งอารีอรุณ, พ.บ., ชาญวิทย์ พรนภดล, พ.บ., ฑิฆัมพร หอสิริ, พ.บ.

2. การศึกษาคุณสมบัติของแบบประเมินความฉลาดทางสติสัมปชัญญะไทย โดย รุจินันท เหล่านิยมไทย, วท.ม., ศุภโชค สิงหกันต์, พ.บ., สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, ปร.ด.

3. ความชุกของการรับรู้ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคโควิด 19 เขตกรุงเทพมหานคร โดย วรินทิพย์ สว่างศรี, พ.บ., นันทยุทธ หะสิตะเวช, วท.ม., ชลธิชา แย้มมา, วท.ม., ณัฐปพน รัตนตรัย, ศศ.บ., ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์, พ.บ.

4. ผลของกลุ่มบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาร่วมกับการเจริญสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชน โดย เกษร สายธนู, พย.ม., กิ่งกาญจน์ ชูเมือง, พย.ม., เกษราภรณ์ เคนบุปผา, ปร.ด.

5. ประสิทธิผลและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสามัญ risperidone solution กับยาต้นตำรับในการรักษาผู้ป่วย autism spectrum disorders โดย จินตนา ปรัชญาสันติ, ภ.ม., พัณณพัฒน์ พรรณ์แผ้ว, ภ.ม., ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, พ.บ., อาภาภรณ์ พึ่งยอด, พ.บ., ศิริพรรณ แสนลัง, วท.บ., ภาวินี บุญสวรรค์ส่ง, พย.บ.

6. ประสิทธิผลของดนตรีบำบัดร่วมกับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดย สายฝน ทศภาทินรัตน์, วท.บ., เรือนทอง อภิวงค์, วท.บ., พรสุรีย์ คูวิจิตรสุวรรณ, ปร.ด., ฉวีวรรณ แสงสว่าง, พย.ม., นิพนธ์ เชื้อสะอาด, วท.บ., ลักขณา ไทยเครือ, ปร.ด.

7. แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดย วีรนันท์ แย้มรัตนกุล, ปร.ด., เอมอร จิระพันธุ์, พ.บ.

8. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการให้ยารักษาโรคจิตวันละครั้ง และวันละหลายครั้งในผู้ป่วยโรคจิตเภท : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดย อนุสรา เครือนวล, ภ.บ., ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา, ว.ภ., พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ, พ.บ., สุทธา สุปัญญา, พ.บ., พรทิพย์ ธีรรัตน์ไชยเลิศ, ภ.ม., พินทุสร กลับคุณ, นศภ.

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 130 (1199 views)