แนวทางการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

Dublin Core

Description

ตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมด้านคดี เด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีที่อาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิต จิตเวช บุคลิกภาพ และสารเสพติด ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมิน บำบัดรักษา และฟื้นฟู ได้รับความคุ้มครอง เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดี การที่จะขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือลงไปสู่การปฏิบัติ จึงจำเป็นที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจ ในหน่วยงานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานศาลยุติธรรม

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN: 978-161-11-4504-0

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking