คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Tags: โรงเรียน

FM-1635731941.pdf
ในโอกาสที่โรงเรียนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง การเตรียมความพร้อมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ต่อการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียน จึงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กรมสุขภาพจิต…

Position: 282 (749 views)

ความจริงเกี่ยวกับการยิงกันในโรงเรียน.pdf
เหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นน้อยมาก ในสหรัฐอเมริกาที่มีเหตุการณ์ school shooting มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก พบว่าน้อยกว่า 2% ของการเสียชีวิตของเยาวชนเกิดจากการยิงกันในโรงเรียน แต่สำหรับในประเทศไทยแล้ว…

Position: 531 (415 views)

FM-514-1560738808.pdf
เพื่อทำความเข้าใจความหมายของคำว่า “รังแกกัน” ตามคำนิยามสากล แนวทางการดำเนินการ ซึ่งหากจะดำเนินการให้สำเร็จ ครูทุกคน รวมถึงบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนควรทำความเข้าใจ เพื่อมีการปรับความเข้าใจ…

Position: 91 (1452 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2