Browse Items (1 total)

  • Tags: กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการดำเนินงานร่วมกับศาล.pdf
ตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2