เลือกดูจากรายการ


1. Case Conference.pdf

แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference) : ในสถานศึกษา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

การประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหายุ่งยากชับซ้อน…

Position: 300 (172 views)

Super Specialist Service.pdf

แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (Super Specialist Service: SSS) สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตในฐานะกรมวิชาการที่ดูแลสุขภาพจิตของประชาชนไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน…

Position: 238 (248 views)

คู่มือแนวทางการจัดบริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ.pdf

แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

รูปแบบการจัดตั้งคลินิกบูรณาการฉบับนี้ สถานบริการสุขภาพระดับต่างๆ…

Position: 126 (346 views)

แนวทางการดำเนินงานร่วมกับศาล.pdf

แนวทางการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

ตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง…

Position: 105 (380 views)

แผนฟื้นฟูจิตใจ-ฉบับปรับปรุง ปี64 0164.pdf

แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง)

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)…

Position: 248 (237 views)

แผน c4plan_21092563 0963.pdf

แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)…

Position: 290 (184 views)

su2563.pdf

แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2563-2564

ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563…

Position: 272 (204 views)

Infographic ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ.pdf

Infographic : แนวทางการเฝ้าระวัง! ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต

"ผู้ป่วยจิต" ต้อง "เข้าใจ" ชุมชนปลอดภัย รวมใส่ใจดูแล

Position: 320 (141 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X