เลือกดูจากรายการ


บทเรียน รพ.สนาม16-4-64.pdf

บทเรียนการดำเนินงานการดูแลจิตใจ ในโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นสถานที่สำหรับ ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)…

Position: 79 (362 views)

Book_โควิดกับสุรา.pdf

ชุดรายงาน : สุราและสังคม ปี 2021 "สุรากับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา: มุมมองเชิงปัจเจกบุคคล สังคม และนโยบาย"

ค.ศ. 2020 เป็นปีที่ทั่วโลกร่วมกันเผชิญความท้าทายระดับโลก เชื้อไวรัสโควิด-19 ผลักดันให้ภาครัฐ ผู้มีอำนาจสั่งการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง…

Position: 319 (94 views)

7.  5 ข้อ ดูแลใจ...ไม่ Burn out (ยุคโควิด-19) 0563.pdf

แผ่นพับ : 5 ข้อ ดูแลใจ...ไม่ Burn out (ยุคโควิด-19)

บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่แบกรับภาระและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของโควิท-19 ครั้งนี้…

Position: 230 (196 views)

องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจ.pdf

องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 “ใจพร้อม ไม่ยอมป่วย” ฉบับนักสื่อสารและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในชุมชน

องค์ความรู้ฯ เล่มนี้เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความครอบคลุมถึง…

Position: 248 (176 views)

แปล-มาตรการทางจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลก.pdf

มาตรการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19

แปลจาก Duan L, Zhu G. Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. Lancet Psychiatry. 2020 Apr;7(4):300-302.…

Position: 274 (146 views)

Coronavirus.docx.pdf

โคโรน่าไวรัส: ทำไมคุณต้องทำตั้งแต่วันนี้ Coronavirus: Why You Must Act Now

แปลจาก Tomas Pueyo. Coronavirus: Why You Must Act Now Politicians, Community Leaders and Business Leaders: What Should You Do and When?. San Francisco…

Position: 244 (180 views)

WHO_12MARCH_คำแนะนำด้านสุขภาพจิต COVID outbreak.docx.pdf

คำแนะนำด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมในช่วงการระบาดของ COVID-19 (Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak) 12 มีนาคม 2563

ในเดือนมีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศว่า COVID-19 เป็นโรคระบาดระดับ pandemic…

Position: 249 (174 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X