Browse Items (72 total)

  • Tags: โควิด-19

วัยทำงาน1.pdf
infographic เสริมสร้างพลังใจให้ตนเองในภาวะวิกฤตติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

พลังใจที่เข้มแข็ง คือ
พลังอึด
พลังฮึด
พลังสู้

1646976778094.pdf
อสม. เชิญชวน กลุ่ม 608 ที่มีความลังเลไม่อยากฉีดวัคซีนโควิด 19
ให้ไปฉีดวัคซีน ด้วยหลัก 3 กำ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

1646620242489.pdf
โควิด-19 โทรตาม ถามเยี่ยม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

14 วันบันทึกแห่งชัยชนะ.pdf
จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดได้ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง การป้องกันการแพร่ระบาดเป็นสิ่งที่คุณสามารถช่วยได้ด้วยการกักตัวอยู่ในที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจ อาจมีความเศรียด ไม่สบายใจ ตลอดจนกังวลจได้…

FM-1635731941.pdf
ในโอกาสที่โรงเรียนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง การเตรียมความพร้อมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ต่อการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียน จึงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กรมสุขภาพจิต…

20210904.pdf
คู่มือนี้พัฒนาขึ้นภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากสถานการณ์ COVID-19 กรมสุขภาพจิตตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่เกิดจากการสูญเสียในครั้งนี้…

คู่มือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจาก COVID-19.pdf
มุ่งเน้นการดูแลจิตใจผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ และได้สนับสนุนให้ทีม MCATT ที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในทุกระดับ ตระหนัก และเห็นความสำคัญในการดูแลจิตใจผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก…

20210816.pdf
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ป่วย โรคโควิด 19 ที่เข้ารับบริการและดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม ที่อาจจะเกิดภาวะความเครียด วิตกกังวล ความหวาดหวั่น และสะสมจนกลายเป็นภาวะของความท้อแท้ใจ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2