คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Tags: ออทิซึม

คู่มือฝึกทักษะผู้ปกครองเพื่อลดพฤติกรรมก (1).pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์จัดทำโปรแกรมนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบำบัดรักษาในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกกลุ่มอาการรุนแรงขึ้น มุ่งหวังให้ครอบครัวมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกด้วยตนเองที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระการดูแลของครอบครัว…

Position: 109 (1487 views)

ภาพพลิกกิจกรรมสำหรับการฝึกพูดเด็กออทิสต.pdf
กิจกรรมการฝึกพูด ประกอบด้วย 1. การเตรียมความพร้อมก่อนสอนภาษา 2. การสอนภาษา 3. การเตรียมความพร้อมก่อนสอนพูด 4. การสอนพูด เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาและการพูดในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้นต่อไป

Position: 380 (696 views)

ภาพพลิกกิจกรรมเด็กออทิสติก ชุดที่ 1 กระตุ้.pdf
กิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสทางกาย ตา หู ลิ้น จมูก เป็นการพัฒนาสมองเด็กให้ตื่นตัวและทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ให้สามารถรับรู้เกี่ยวกับตัวเอง มีสัมพันธภาพกับผู้สอน และพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

Position: 353 (738 views)

คู่มือฝึกทักษะทางสังคมเด็กออทิสติกวัยเร.pdf
โปรแกรมฝึกทักษะทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติกกลุ่มเรียนร่วมโรงเรียนปกติ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองประกอบด้วยแผนการสอนจำนวน ทั้งหมด 16 สัปดาห์ติดต่อกัน สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมงรวม ในแต่ละครั้งบุคคลออทิสติกจะได้รับการสอนตามเนื้อหา…

Position: 79 (1935 views)

คู่มือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กทีมีความบกพร่องทางพัฒนาการ.pdf
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคู่มือเล่มนี้ล้วนแต่เคยถูกนำมาใช้และมีการติดตามผลในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ จึงได้มีการรวบรวมและเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวออกสู่ภายนอกโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ครู…

Position: 56 (2314 views)

คู่มือฝึกและดูแลเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง.pdf
คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปกครองสามารถนำไปฝึกสอน
เด็กออทิสติกในเบื้องต้น เพื่อดึงเด็กออกจากโลกของตัวเอง เข้ามาสู่สังคมภายในบ้าน เตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ต่อไป…

Position: 43 (2822 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2