คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: เด็กออทิสติก

98884444_1262143333955880_1097042073120407552_n.pdf
ในภาวะวิกฤติที่เราทุกคนเผชิญเชื้อไวรัสโควิด-19 คงหนีไม่พ้นความกลัวและความกังวล เด็กออทิสติกก็เช่นกัน พ่อแม่สามารถช่วยลดความกังวลของพวกเขาได้โดย สร้างความปลอดภัย สร้างความสงบทางกายและทางใจ สร้างความหวังที่เราสามารถทำได้…

Position: 735 (108 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2