คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: เด็กออทิสติก

ARSต่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf
เปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กออทิสติกประถมวัย สถาบันราชานุกูล ก่อนหลังเข้าร่วมโปรแกรม ARS และศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อผลการใช้โปรแกรม ARS

Position: 1462 (37 views)

รวมไฟล์คู่มือสำหรับผู้ปกครอง.pdf
หนังสือเล่มนี้วัตถุประสงค์ให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลช่วยเหลือเด็ก และนักวิชาชีพต่าง ๆ ได้เข้าใจลักษณะและวิธีบำบัดดูแลเด็กออทิสติกอย่างง่าย ๆ อันเป็นโอกาสให้แแก่เด็กออทิสติก ที่จะอยู่ร่วมในสังคมต่อไป

Position: 1212 (243 views)

98884444_1262143333955880_1097042073120407552_n.pdf
ในภาวะวิกฤติที่เราทุกคนเผชิญเชื้อไวรัสโควิด-19 คงหนีไม่พ้นความกลัวและความกังวล เด็กออทิสติกก็เช่นกัน พ่อแม่สามารถช่วยลดความกังวลของพวกเขาได้โดย สร้างความปลอดภัย สร้างความสงบทางกายและทางใจ สร้างความหวังที่เราสามารถทำได้…

Position: 1079 (315 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2