Browse Items (46 total)

  • Type is exactly "PDF"

202202231931523572.pdf
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาหลักสูตรนี้ โดยร่วมกันระดมสมองจัดทำเป็นหลักสูตรฉบับทดลองใช้ ประกอบด้วย 6 แผนการสอน ได้แก่ การสร้างเสริมพลังชุมชน ความรู้สู่การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต การช่วยเหลือทางจิตใจในสถานการณ์วิกฤต การสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต…

5.book_imap_health54_final.pdf
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) ในปีพ.ศ. 2553 ที่ผา่ นมา ไดพั้ฒนารูปแบบการดูแลผูมี้ปญั หาการดื่มสุราในระบบสุขภาพนำร่อง (Integrated Management of Alcohol Intervention program in Health Care System; i-MAP Health)…

1-คู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ปี63.pdf
กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังใจ (resilience) นี้ จึงได้พัฒนาคู่มือฝึกอบรมโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM)…

Forensic Psychiatry Practice Guideline for Juvenile Offender.pdf
เล่มนี้ คณะทำงานด้านนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อันประกอบด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติจิตเวชและกฎหมายเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบริการนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น…

ลูกศิษย์ดื้อแค่ไหนก็เอาอยู่ด้วย 5ข้อ.pdf
inofographic ลูกศิษย์ดื้อแค่ไหนก็เอาอยู่ด้วย 5 ข้อ ประกอบด้วย

กำหนดพฤติกรรมของเด็กที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน
บอกวามต้องการของครูให้รักเรียนฟัง
ให้เด็กพูดทวนให้สิ่งที่ครูต้องการ
บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
ครูต้องมีความหนักแน่น

ความรู้สุกภาพจิต for web_final.pdf
สื่อความรู้สุขภาพจิตและพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เล่มนี้เป็นการรวบรวบและเรียบเรียงความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 รวมถึงภาวะสุขภาพจิตกับโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลหลักคือ…

9.PB-105_EarlyHTAVaccine-RGB.pdf
Early HTA เป็นเครื่องมีอสำคัญที่ใช้เพื่อพัฒนา คัดเลือก และจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ระยะการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน คุณสมบัติวัคซีนโควิด-19 ที่พึ่งประสงค์คือ วัคซีนที่มีต้นทุนน้อยที่สุดและสามารถเพิ่มปีชีวิตได้มากที่สุด (life-year saved: LY…

2.คู่มือความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ.pdf
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุมีระบาดวิทยาของโรค ระยะเวลาการเจ็บป่วย ลักษณะทางคลินิก…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2