คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (41 total)

  • Type is exactly "PDF"

ความรู้สุกภาพจิต for web_final.pdf
สื่อความรู้สุขภาพจิตและพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เล่มนี้เป็นการรวบรวบและเรียบเรียงความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 รวมถึงภาวะสุขภาพจิตกับโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลหลักคือ…

Position: 649 (208 views)

9.PB-105_EarlyHTAVaccine-RGB.pdf
Early HTA เป็นเครื่องมีอสำคัญที่ใช้เพื่อพัฒนา คัดเลือก และจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ระยะการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน คุณสมบัติวัคซีนโควิด-19 ที่พึ่งประสงค์คือ วัคซีนที่มีต้นทุนน้อยที่สุดและสามารถเพิ่มปีชีวิตได้มากที่สุด (life-year saved: LY…

Position: 1078 (124 views)

2.คู่มือความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ.pdf
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุมีระบาดวิทยาของโรค ระยะเวลาการเจ็บป่วย ลักษณะทางคลินิก…

Position: 37 (1359 views)

002092025.pdf
การพัฒนาหลักสูตร Psychological First Aid: EASE นี้ มีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็น/ในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบของหลักสูตร วางแผนเพื่อกำหนดต้นแบบและจัดทำต้นแบบหลักสูตร…

Position: 256 (529 views)

paper-บีบอัด.pdf
ระบบสุขภาพในประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้า สามารถขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ครอบคลุมประชาชนและพื้นที่มากขึ้น โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ให้บริการในทุกด้าน ทั้งในด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค…

Position: 788 (180 views)

38..pdf
ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุดของสังคม ทำหน้าที่ในการหล่อหลอมขัดเกลา อบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว…

Position: 1100 (115 views)

26.หลักสูตรการอบรม.pdf
หลักสูตรอบรมบุคลากรสาธารณสุขพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้วัยซน (เด็กอายุ 3-11 ปี)

Position: 1101 (114 views)

คู่มือแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับโรงยาบาลชุมชน ฉบับปรับปรุง.pdf
คู่มือจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการจัดระบบและพัฒนาบริการดูแลสังคมจิตใจของสถานบริการ โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลทางสังคมจิตใจในโรงพยาบาลชุมชน จากบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน…

Position: 625 (215 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2