Browse Items (4 total)

  • Tags: พระราชบัญญัติสุขภาพจิต

ความรู้สุกภาพจิต for web_final.pdf
สื่อความรู้สุขภาพจิตและพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เล่มนี้เป็นการรวบรวบและเรียบเรียงความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 รวมถึงภาวะสุขภาพจิตกับโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลหลักคือ…

1646800937957.pdf
ชวนคนไทย มารู้ใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ เพราะสุขภาพจิตเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตของเราทุกคน พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ มีไว้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย รวมถึงคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและสังคม

messageImage_1635481647413.pdf
สื่อ animation พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

รวมกฎหมาย 2563.pdf
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 125 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 136 ตอน 50 ก ลงวันที่ ๑๖ เมษายน 2562…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2