คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ระบบการดูแลผู้ป่วย

ระบบการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วน.pdf
ด้วยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง มีหน้าที่ในการรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จากการปฏิบัติงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 พบอัตราการติดเชื้อระบบผิวหนังและอัตราการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารในโรงพยาบาล พบการใช้แปรงสีฟัน และหวีไม่ตรงตามชื่อผู้ป่วย ใช้ปะปนกัน…

Position: 1219 (9 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2