คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ความชุกของความผิดปกติการควบคุมตัวเอง: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566

Impulsive control disorders.png

Dublin Core

Description

ผลจากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 พบคนไทย 1.7 ล้านคน (ร้อยละ 3.9 ) เคยมีความผิดปกติการควบคุมตัวเองครั้งใดครั้งหนึ่งในชีวิต สูงสุดที่กรุงเทพมหานคร ชายสูงกว่าหญิง และอายุ 18-24 ปีสูงกว่าอายุอื่น
ความผิดปกติการควบคุมตนเอง เป็นโรคจิตเวชที่มีลักษณะไม่สามารถยับยั้งความอยากในการกระทำใดๆ ได้ ก่อให้เกิดความบกพร่องในหน้าที่ตนเอง การเรียน การทำงาน ครอบครัว หรือสังคมได้

Source

https://drive.google.com/file/d/18UNvMKbfCK_aryWvw8pDz11PoquAM92H/view

Publisher

กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Type

Date Created

2024-06-17

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1322 (203 views)