เลือกดูจากรายการ


020-E-book.pdf

คู่มือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น ในสถานการณ์โควิด-19

กรมสุขภาพจิต มีนโยบายในการพัฒนาสุขภาพจิตวัยรุ่น…

Position: 424 (44 views)

4. School Network Cenferrence.pdf

สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference : กรณีเกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด

เอกสารฉบับนี้ กลุ่มงานสุขภาพจิตโรงเรียนและชุมชนได้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมประสบการณ์…

Position: 368 (70 views)

คู่มือสร้างสรรค์พลังใจให้วัยทีน Teen62.pdf

คู่มือสร้างสรรค์พลังใจให้วัยทีน Strong Together

คู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับพลังสุขภาพจิต แนวทางและแผนการสอนสํา หรับสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในวัยรุ่น เป็นคู่มือที่สามารถศึกษาด้วยตนเอง…

Position: 295 (115 views)

คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม.pdf

คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (ฉบับปรับปรุง)

สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้นมีหลากหลาย ส่วนมากเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน…

Position: 155 (266 views)

161026147747019361.pdf

องค์ความรู้การดำเนินงานดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ สำหรับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager)

คณะผู้จัดทำมุ่งหวังให้องค์ความรู้ฉบับนี้้เป็น "เครื่องมือ" สำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นที่มีบทบาทเป็นนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น…

Position: 94 (341 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X