Browse Items (10 total)

  • Tags: ครอบครัว

แผ่นพับรักรู้.pdf
แผ่นพับ เสริมสร้างวัคซีนใจระดับครอบครัว"รักรู้ Together" มีเนื้อหาประกอบไปด้วย 3 พลัง สร้างวัคซีนครอบครัว ประกอบไปด้วย พลังบวก พลังหยืดหยุ่น พลังร่วมมือ

แผ่นปลิววัคซีนครอบครัว.pdf
infographic 3 วัคซีนครอบครัว ประกอบไปด้วย

พลังบวก
พลังหยืดหยุ่น
พลังความร่วมมือ

1649741907107.pdf
video การเสริมสร้างวัคซีนครอบครัว

ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอยต่อเนื่องยาวนาน การปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ซึ่งมีการเว้นระยะห่างมากขึ้น

1648609466369.pdf
video การสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสื่อสารของวัยรุ่นกับคนในครอบครัวเพื่อให้เิกิดความเข้าใจกันและมีสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

คู่มือ การสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว (1).pdf
คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวฉบับนี้ เป็นแนวทางให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้รวมทั้งเข้าใจว่าตนเองต้องการสื่อสารอะไร ควรสื่ออย่างไร และสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สําคัญยังช่วยให้เข้าใจในความคิดความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครอง…

1602146971S__24453151.pdf
เล่นกับลูกง่ายกว่าที่คิด เพราะความสุขจริงๆของลูกคือการได้เล่นกับพ่อแม่
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2