คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

วัยรุ่น วัยของการค้นหา และเข้าใจตนเอง

Dublin Core

Description

“วัยรุ่น วัยของการค้นหาและเข้าใจตนเอง” เล่มนี้ขึ้
นเพือเผยแพร่ ให้แกนนําและสมาชิก TO BE NUMBER ONE
นําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการค้นหาและเข้าใจตนเอง ตลอดจน
พัฒนาตนเองสําหรับการเตรียมตัวเป็ นผู้ ใหญ่ที่สามารถดําเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Source

https://www.tobefriend.in.th/dataservice/files/ds2-manualAndTech/manual/84.2566วัยรุ่นเอยมีอะไรจะบอก.pdf

Publisher

โครงการ TO BE NUMBER ONE

Date

Format

Language

Type

Identifier

978-616-8340-04-2

Table Of Contents

การรู้จักตนเอง ...07
การค้นหาตนเอง ...11
ศักยภาพของตนเอง ...28
รู้จักตน-เห็นคุณค่าในตนเอง ...40

Date Created

2023-09

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4 : 52 หน้า

Rights Holder

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 711 (459 views)