คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Tags: สติ

กรณีศึกษา final.pdf
การดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ให้ได้รับการบำบัดรักษาตามแผนการรักษา ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติตัวเพื่อคงการบำบัดให้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมไม่เกิดอันตรายต่างๆ

Position: 1331 (193 views)

รวมเรื่องเล่าองค์กรต้นแบบ (3).pdf
ลักษณะพิเศษของสติในองค์กรที่ทำในประเทศไทยก็คือ ไม่ได้ใช้สติเป็นเพียงทักษะของบุคคลเท่านั้น แต่พัฒนาให้สติเป็น Metaskill ที่นำไปใช้ในทุกระดับของการบริหารจัดการตั้งแต่บุคคล ทีมงาน ไปจนถึงพันธกิจองค์กรในทุกมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานทั้งสุขภาพกาย…

Position: 344 (958 views)

รวมเรื่องเล่าการใช้สติในชีวิตและการทำงาน.pdf
โปรแกรมสติในองค์กรนั้น ให้ความสำคัญกับสติในฐานะที่เป็นทักษะกลาง (Metaskill) ที่ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล (ผ่านการทำงานอย่างมีสติ) ทีมและสัมพันธภาพกับลูกค้า (ผ่านสติสื่อสาร และการคิดใคร่ครวญด้วยสติ) และระดับองค์กร (ผ่านการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน)…

Position: 193 (1447 views)

คู่มือวิทยากรTotal.pdf
คู่มือฉบับนี้สามารถใช้ประโยชน์ทั้งกับผู้ฝึกอบรมเป็นวิทยากรเพื่อฝึกสอนใน Microteaching และสำหรับวิทยากรทั้งวิทยากรหน่วยงานและวิทยากรกลาง โดยที่วิทยากรหน่วยงานจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร 2 วัน หลักสูตรวิทยากร (TOT) 2 วัน ฝึกปฏิบัติในชีวิตจริงโดยมีบันทึก…

Position: 67 (2801 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2