คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Tags: พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

กฎหมายสุขภาพจิตที่ประชาชนควรรู้.pdf
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นให้ประชาชนและบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตได้รับการคุ่มครองสิทธิ และเข้าสู่กระบวนการดูแล 5 มิติด้านสุขภาพจิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม…

Position: 1139 (354 views)

คู่มือการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตสุขภาพจิต พ.ศ.2551.pdf
คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติทุกฉบับ โดยมีกรณีศึกษาประกอบเนื้อหาเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการและการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น

Position: 1260 (212 views)

รวมกฎหมาย อนุบัญญัติ.pdf
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายในการสร้างเสริม ป้องกัน
และการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มี
ความผิดปกติ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข…

Position: 1419 (85 views)

ความรู้สุกภาพจิต for web_final.pdf
สื่อความรู้สุขภาพจิตและพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เล่มนี้เป็นการรวบรวบและเรียบเรียงความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 รวมถึงภาวะสุขภาพจิตกับโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลหลักคือ…

Position: 527 (588 views)

1646800937957.pdf
ชวนคนไทย มารู้ใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ เพราะสุขภาพจิตเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตของเราทุกคน พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ มีไว้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย รวมถึงคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและสังคม

Position: 1114 (361 views)

messageImage_1635481647413.pdf
สื่อ animation พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

Position: 451 (680 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2