คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

ความรู้สุกภาพจิต for web_final.pdf
สื่อความรู้สุขภาพจิตและพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เล่มนี้เป็นการรวบรวบและเรียบเรียงความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 รวมถึงภาวะสุขภาพจิตกับโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลหลักคือ…

Position: 554 (404 views)

1646800937957.pdf
ชวนคนไทย มารู้ใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ เพราะสุขภาพจิตเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตของเราทุกคน พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ มีไว้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย รวมถึงคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและสังคม

Position: 1154 (227 views)

messageImage_1635481647413.pdf
สื่อ animation พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

Position: 444 (510 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2