คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การพยาบาลผู้ติดยาเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ด้วยการให้คำปรึกษาโดยใช้สติเป็นพื้นฐาน

Dublin Core

Description

การดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ให้ได้รับการบำบัดรักษาตามแผนการรักษา ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติตัวเพื่อคงการบำบัดให้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมไม่เกิดอันตรายต่างๆ

Publisher

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Date

Format

Language

Type

Table Of Contents

1 บทนำ... 1
2 การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง... 9
3 ทฤษฏีทางการพยาบาลและแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด... 35
4 การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ด้วยการให้คำปรึกษา... 55
5 สรุป วิเคราะห์กรณีศึกษา และข้อเสนอแนะ... 122

Date Created

2024-05

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4 : 138 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1329 (194 views)