คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: อสม.

1646976778094.pdf
อสม. เชิญชวน กลุ่ม 608 ที่มีความลังเลไม่อยากฉีดวัคซีนโควิด 19
ให้ไปฉีดวัคซีน ด้วยหลัก 3 กำ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Position: 1030 (266 views)

018-E-book.pdf
กรมสุขภาพจิต ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์ โควิด-19 สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) / อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าดูแลผู้สูงอายุ เช่น อสม.…

Position: 399 (591 views)

คู่มือผู้นำชุมชนและอสม.pdf
คู่มือชุมชน “หัวใจมีหู ต่อสู้ ! โควิด-19” สำหรับผู้นำชุมชน และ อสม. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหา คัดกรอง ประเมิน และให้การช่วยเหลือดูแลจิตใจประชาชนเบื้องต้น ตามหลัก 3 ส การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การแนะนำแหล่งช่วยเหลือ และการส่งต่อ…

Position: 219 (884 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2