เลือกดูจากรายการ


018-E-book.pdf

แนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์ โควิด-19 สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

กรมสุขภาพจิต ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์ โควิด-19 สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver:…

Position: 360 (73 views)

คู่มือผู้นำชุมชนและอสม.pdf

คู่มือดูแลจิตใจประชาชน สำหรับผู้นำชุมชน และ อสม. “หัวใจมีหู ต่อสู้ ! โควิด-19”

คู่มือชุมชน “หัวใจมีหู ต่อสู้ ! โควิด-19” สำหรับผู้นำชุมชน และ อสม. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหา คัดกรอง ประเมิน…

Position: 236 (189 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X