คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: อาสาสมัครสาธารณสุข

หลักสูตรการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจฯ.pdf
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)ที่กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความพยายามอย่างยิ่ง ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุม โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564…

Position: 113 (1284 views)

018-E-book.pdf
กรมสุขภาพจิต ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์ โควิด-19 สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) / อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าดูแลผู้สูงอายุ เช่น อสม.…

Position: 397 (585 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2