คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์ โควิด-19 สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิต ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวทางการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์ โควิด-19 สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) / อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าดูแลผู้สูงอายุ เช่น อสม. ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งวิธีการลงเยี่ยมบ้าน และวิธีการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้สูงอายุคลายความกังวลและมีแนวทางในการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวนี้

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 308 (889 views)