คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือแนวทางการดูแล.pdf
คู่มือเล่มนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ศูนย์พัฒนาเด็ก (ศพด.)…

Position: 337 (361 views)

คู่มือผู้นำชุมชนและอสม.pdf
คู่มือชุมชน “หัวใจมีหู ต่อสู้ ! โควิด-19” สำหรับผู้นำชุมชน และ อสม. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหา คัดกรอง ประเมิน และให้การช่วยเหลือดูแลจิตใจประชาชนเบื้องต้น ตามหลัก 3 ส การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การแนะนำแหล่งช่วยเหลือ และการส่งต่อ…

Position: 235 (476 views)

คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต MCATT (2561).pdf
ในช่วงทศวรรษที่ผ่นมาประเทศไทยได้ผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ และภัยน้ำมือมนุษย์ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น ช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม วาตภัย ภัยแล้ง ภาวะสุขภาพ ภาวะเศษฐกิจ อุบัติเหตุหมู่ ไฟไหม้…

Position: 28 (1261 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2