คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (14 total)

  • Tags: ผู้สูงอายุ

Screenshot (8).png
Infographic ให้ความรู้ในเรื่องการสร้างความสุข สำหรับผู้สูงอายุ ว่าแต่ละมิติสามารถสร้างได้อย่างไรบ้าง

Position: 1214 (282 views)

1.pdf
โรคนอนไม่หลับเป็นปัญหาอันดับ 1 ของผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สาเหตุ ซึมเศร้า เครียด ฯลฯ
มีอาการ นอนหลับยาก รู้สึกนอนไม่พอ ฯลฯ
คำแนะนำควรปรึกษาแพทย์ หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323

Position: 1295 (111 views)

img_Szax1g8Ezn9Co2KP4sXiYhkhbbBgOZ (1).pdf
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เป็นอาการเจ็บป่วยชนิดหนึ่งซึ่งทำให้รู้สึก เช่น ไม่มีความสุข ซึมเศร้า จิตใจหม่นหมอง เป็นต้น สาเหตุทางกายจากโรคบางอย่างหรือจากยาบางชนิด สาเหตุทางจิตใจ ขาดสารสื่อประสาทบางชนิดในสมอง อารมณ์ตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ในชีวิต…

Position: 243 (1034 views)

img_CBmHuvKAAKh1ShzECn1icdD3RwnO9E.pdf
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุเป็นภาวะที่ความสามารถทางสติปัญญาลดลง คิดและจำไม่ได้ มักพบในผู้สูงวัยมีผลต่อความจำ การตัดสินใจ การใช้เหตุผล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านของอารมณ์และพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำรงชีวิต

Position: 1276 (135 views)

เอกสารวิชาการวิษณุ ครึ่งธิ นักกิจกรรมบำบัด.pdf
การศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมบำบัด แบบบูรณาการต่อความสามารถในการประกอบกิจกรรมและอาการทางจิดของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาด้วยกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ นำไปสู่การทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Position: 1193 (302 views)

1.pdf
การให้การดูแลทางสังคมจิตใจด้วยการใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อให้ผู้สูงอายุ รับรู้ เข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ทางด้านสังคม จิตใจ ที่มีผลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นและสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้สูงอายุรับมือกับสภาวะอารมณ์…

Position: 32 (3867 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2